نافرمانی لوگوس

نوشتن، جنون هشیاری

مقاله‌ی آزاد 
این کلمه [word]، همان لوگوس [Logos] است؛ همان‌ که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش نزد هراکلیتوسِ یونانی به‌شکل عقل یا قانون جهانی و حقیقت هستی و کلی و همگانی درآمده است و در همه‌جا و همه‌چیز آشکار است و تمام پدیده‌های هستی مطابق با آن و گویی با فرمان آن به‌جریان درآمده‌اند و ازسوی دیگر، در اندیشه‌ی او به مفهوم سخن، واژه و عقل انسانی و آگاهی مطلق به‌کار رفته است.
1395/8/15 13:18:51